تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - ماده3 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:سه شنبه 6 آبان 1393-13:35

ماده3 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی

 

ماده3 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی

 

كلیه مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغها كه بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون (دبیرخانه مستفر در مدیریت امور اراضی استان ) اقدام به تغییر كاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه باربر  قیمت روز زمین  بیش از تغییر كا ربری محكوم می شوند و در صورت تكرار جرم،به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

ماده 1 :

به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی  و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

تبصره 1 ( اصلاحی ) :

تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی ، مدیر كل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل میگردد .

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات  كمیسیون شركت نماید.

سازمان جهادكشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذكور تشكیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده ، بررسی كارشناسی اولیه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.

تبصره 2 ( اصلاحی ) 2 :

 

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری  زیر نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی ربط در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود 

نظر سازمان جهاد كشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود

 

تبصره 3 ( اصلاحی ) 3 :

ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهادكشاورزی وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

تبصره 4 ( الحاقی ) :

احداث گلخانه ها ، دامداریها ، مرغداریها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی درروستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمی شود . موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می باشد.

 

تبصره 5 ( الحاقی ) :

اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای  طرح هادی مصوب،مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر دراین قانون مستثنی می باشند.

 

تبصره 6 ( الحاقی ) :

به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره ( 1) این ماده ، دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی ( سازمان امور اراضی ) تشكیل میگردد .

تبصره 7 ( الحاقی ) :

تجدید نظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسكن و شهرسازی ، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذكور شركت نماید.

 

ماده  2 ( اصلاحی )4 :

در مواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون محور تغییر كاربری داده میشود هشتاد درصد ( 80 % ) قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول  و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد.

تبصره 1( اصلاحی )5:

تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها ، مرغداریها، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2( اصلاحی )6:

اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرح های تملك دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی –استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

تبصره 3( الحاقی ) :

تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفره ای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی ، استانداری ،ا مور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها انجام می پذیرد.

ماده 3 ( اصلاحی )7 :

كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :

سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداری ها  ونهادی های عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.

تبصره 2 ( اصلاحی ) 8: 

هریك  از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می شوند .

ماده 4 ( اصلاحی )9:

دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی ، احداث كانال  آبیاری ، زهكشی ، سدها و بندهای خاكی ، تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد ( 20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیر قابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 5 :

از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تإسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این عضویت خواهد داشت.

ماده  7 ( الحاقی ) :

كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد ذیل را رعایت نماید:

1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی

2- ضوابط طرح های كالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

4 – ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری باتوجه به روح كل قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و  باغها.

5 – استانداردها : اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط

ماده 8 ( الحاقی ) :

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق ، گاز  و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد كشاوری ، مسكن و شهرسازی ، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاًٌ پس از تائید كمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد.

ماده 9  ( الحاقی ) :

به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع و تفصیلی دارای كاربری كشاورزی می باشند. دولت و شهرداری  ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند .

ماده 10 ( الحاقی ):

هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد،جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1: 

چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره 2 :

مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا ودر نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

 

ماده 11( الحاقی ) :

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغییر كاربری اراضی زراغی و باغها رادریافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از  لازم الاجرا شدن این قانون ، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمایند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

ماده 12 ( الحاقی ) :

ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ایمنی راهها و راه آهن  مصوب 1379  در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره ( 1) ماده (1)  این قانون مجاز می باشد.

ماده 13( اصلاحی ) :

وزارت جهاد كشاورزی مسئول  اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد.

 

ماده 14 ( الحاقی ) :

وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را باهمكاری وزارتخانه های مسكن وشهرسازی ، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 ( اصلاحی )11 :

كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو میگردد .

 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

        ماده1ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفكیك و افراز و خرد شدن اراضی كشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیركشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی كشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی كشت، ضوابط مكانیزاسیون و كمیت و كیفیت منابع آب و خاك تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید

        هیأت وزیران نیز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید

        تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذكور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد

        ماده2ـ تفكیك و افراز اراضی مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالكیت تفكیكی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است

        ماده3ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالكین اراضی كشـاورزی (كه میزان مالكیت آنان كم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یكپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید

        ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است برای اراضی بهره‌برداران كشاورزی (مالك یا مالكین اراضی كمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) كه در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك یا مالكین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالكیت صادر نماید

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با كاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل كاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های كشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یكپارچه‌سازی اراضی كه مآلاً به كاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد

        ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه یكپارچه شده اراضی خرده مالكین را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالكین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد كشاورزی تنظیم كند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالكین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكیت صادر نماید.

        تقلیل درآمد متصوره در این ماده با كاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل كاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های كشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یكپارچه‌سازی اراضی كه مآلاً به كاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد

        ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد

 

«قانون سال ۱۳۷۴ حفظ  كاربری اراضی زراعی  و باغ ها»

اراضی زراعی  و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته موضوع این قانون است.محدوده قانونی شهرها براساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲و محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی انجام می شود

محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی  روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد و در روستاهای طرح های هادی یا به سازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.مطابق قانون تغییركاربری اراضی  مزبورتغییركاربریاراضی كشاورزی و باغ ها به جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییركاربری اراضی زراعی و باغ ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارت خانه های كشاورزی، مسکن و شهرسازی،جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهادكشاورزی تشکیل می شود، تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرای اعضا دارای اعتبار خواهد بود و طی ۲ ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

در مواردی که به این اراضی مجوزتغییركاربری داده می شود ۸۰ درصد قیمت روزاراضی  و باغ ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییركاربری بابت عوارض از مالکان گرفته می شود

 

مالک و متصرف این اراضی  که به صورت غیرمجاز تغییركاربری  دهند،

علاوه بر پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر قیمت اراضی  و باغ ها به قیمت روز زمین باكاربری جدید محکوم می شوند و دادسراها یا دادگاه ها موظف اند پس از اعلام مراتب از سوی وزارت جهادكشاورزی ضمن رسیدگی خارج از نوبت به طور بدوی دستور توقیف عملیات ساخت و ساز و یا هر نوع تغییركاربری  را صادر کنند. البته فرقی نمی کند که مرتکب این عمل شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اگر کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها در اجرای این قانون مرتکب تخلف شوند به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر قیمت اراضی  و باغ ها به بهای روز زمین با كاربری جدید محکوم خواهند شد و چنان چه این تخلف را تکرار کنند علاوه بر جریمه یاد شده از خدمت در ادارات دولتی وشهرداری ها به طور دائم محروم می شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه،مجوز بنا و تاسیسات راصادر کند

 

مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور حامی صنعت:اخذ اراضی جهاد کشاورزی،اخذ جواز،مجوز،پایان کارصنعتی از شهرداری،اخذ موافقت اصولی تولیدی،پروانه بهره برداری،جوازتاسیس،مجوزمحیط زیست، استاندارد،جهاد،شهرداری     88923040  باقری

www.lajvargroup.com  (ir-org)

 

 

 

 

 

 
کلوب دات کام
نظرات() 


buy cialis online no prescription
جمعه 16 آذر 1397 07:03

Nicely put, Appreciate it!
callus cialis 5mg billiger cialis kaufen wo cialis therapie side effects of cialis tadalafil generic we like it cialis price trusted tabled cialis softabs effetti del cialis prices for cialis 50mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:54

Nicely put. Appreciate it!
generic cialis pill online click now buy cialis brand generic low dose cialis cost of cialis cvs tesco price cialis tadalafil tablets cialis great britain il cialis quanto costa we use it 50 mg cialis dose cialis dose 30mg
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 15:48

Many thanks! Numerous forum posts!

tadalafil 20 mg import cialis generic cialis tadalafil cost of cialis per pill cipla cialis online cialis manufacturer coupon estudios de cialis genricos price cialis wal mart pharmacy cost of cialis cvs we choice cialis uk
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:41

Seriously quite a lot of beneficial advice.
weblink price cialis purchasing cialis on the internet cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse interactions for cialis prezzo cialis a buon mercato generic cialis with dapoxetine cialis authentique suisse viagra or cialis acheter du cialis a geneve
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 16:36

Kudos. Valuable information.
we use it cialis online store buying cialis in colombia cialis pills price each free cialis rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online nz deutschland cialis online cialis generika buy cialis online we use it 50 mg cialis dose
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:15

Fine information. Thanks!
prices for cialis 50mg cialis official site generic low dose cialis generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg effetti collateral import cialis cialis alternative enter site very cheap cialis dose size of cialis cialis online
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:57

Seriously lots of very good information!
cialis arginine interactio cialis pills cialis cost cialis cost cialis patentablauf in deutschland cialis free trial cialis online holland cialis generico in farmacia pastillas cialis y alcoho i recommend cialis generico
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 16:34

You actually reported that adequately.
only now cialis 20 mg buy cialis online legal prix de cialis generic cialis levitra low cost cialis 20mg cialis usa cost only here cialis pills 200 cialis coupon cialis baratos compran uk brand cialis nl
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:34

Thanks a lot! I enjoy it.
best generic drugs cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 100 mg 30 tablet generic cialis review uk are there generic cialis cialis baratos compran uk cialis prezzo di mercato cialis pills in singapore generic cialis pill online try it no rx cialis
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 17:09

This is nicely expressed. !
warnings for cialis cialis generika in deutschland kaufen acheter cialis kamagra how does cialis work cialis soft tabs for sale cialis canada cialis pills boards are there generic cialis get cheap cialis cialis for sale in europa
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:10

Regards, A good amount of stuff.

cialis 20 mg cut in half generic cialis pill online generic for cialis female cialis no prescription venta cialis en espaa cialis online free generic cialis cialis pills in singapore cialis rckenschmerzen generic cialis pill online
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 16:54

You actually mentioned this wonderfully!
cialis 20 mg best price buying cialis in colombia cialis online cialis online free generic cialis 200 cialis coupon safe site to buy cialis online cialis kamagra levitra buy cialis online nz cialis dose 30mg
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 05:09

Kudos, I appreciate it!
cialis generic cialis cuantos mg hay cialis lilly tadalafi cialis free trial canadian cialis cialis daily dose generic cialis price in bangalore price cialis per pill we like it safe cheap cialis buy cialis
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 17:48

Wow tons of beneficial information!
cialis lilly tadalafi cialis generico online cialis dosage cialis generique cialis taglich cialis for daily use how to buy cialis online usa cialis 5mg prix side effects for cialis weblink price cialis
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:56

Fantastic information. Regards.
canadian cialis cialis for sale in europa cialis rezeptfrei buy brand cialis cheap cialis canada on line ou acheter du cialis pas cher when will generic cialis be available cialis e hiv cipla cialis online buy cialis online
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 17:04

Superb facts. With thanks.
india cialis 100mg cost non 5 mg cialis generici cialis 5mg billiger cialis purchasing tadalafil 20mg ou trouver cialis sur le net cialis preise schweiz cialis prezzo al pubblico cialis 5mg cialis daily reviews
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:21

Thanks. Ample advice.

cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online tadalafil 20 mg cost of cialis cvs cialis professional from usa calis cialis daily reviews cialis tablets for sale canadian drugs generic cialis
levitra prices
جمعه 20 مهر 1397 09:29

Thanks. Lots of advice!

buy generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo cheap 20mg levitra vardenafil 20mg generic levitra buy levitra 20 mg
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 19:35

Amazing information. Kudos.
only best offers cialis use cialis patent expiration buying cialis overnight best generic drugs cialis cialis lowest price cialis 10mg prix pharmaci enter site very cheap cialis cialis arginine interactio generic cialis 20mg uk cialis daily new zealand
buy cialis medication
یکشنبه 8 مهر 1397 13:17

Very well voiced truly. .
viagra or cialis generic cialis 20mg tablets precios de cialis generico when will generic cialis be available cialis 5 mg buy acquistare cialis internet generic cialis in vietnam cialis generico canada discount drugs cialis low dose cialis blood pressure
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 01:36

Excellent facts. Thank you!
candida viagra canada rx canada drugs canadian pharmacy viagra brand canadian online pharmacy top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy viagra good canadian online pharmacies canada vagra how safe are canadian online pharmacies
cialisvipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 22:50

Many thanks, Very good information!
opinioni cialis generico generic cialis pill online cialis 20 mg cut in half prescription doctor cialis cialis generico online where cheapest cialis look here cialis order on line cialis generico online cialis sicuro in linea purchase once a day cialis
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 14:31

Wow a good deal of beneficial facts.
cialis online nederland cialis lilly tadalafi only now cialis 20 mg generico cialis mexico cialis without a doctor's prescription callus cialis purchasing canadian drugs generic cialis cialis pills cialis kamagra levitra
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:25

Kudos, Numerous data!

no 1 canadian pharcharmy online the best canadian online pharmacies canadian drug how safe are canadian online pharmacies online pharmacies in usa online canadian discount pharmacies buy vistagra usa drugs for sale in canada drugstore online reviews is trust pharmacy in canada legitimate
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:24

Perfectly spoken certainly! !
buy viagra online pharmacy online prescription for viagra buy viagra overnight how to buy viagra online without prescription buy cheap viagra no prescription vigra order online pharmacy find viagra online buy viagra with paypal viagra or sildenafil
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:53

Cheers. Lots of advice!

tadalafil tablets how to buy cialis online usa cialis coupons printable cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy online cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg preis cf cialis professional from usa sialis
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 16:51

You said it very well.!
cialis professional from usa interactions for cialis calis cialis daily reviews cialis efficacit how to buy cialis online usa cialis daily generic cialis at the pharmacy no prescription cialis cheap canadian discount cialis
Online viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:55

You actually mentioned it exceptionally well!
viagra online canadian pharmacy can you buy viagra at cvs buy legal viagra can i buy viagra without prescription best site to buy viagra how old to buy viagra viagra viagra buy viagra buy viagra cheapest sildenafil citrate tablets buy viagra online now
buy name brand cialis on line
دوشنبه 22 مرداد 1397 21:37

Cheers. Very good stuff!
estudios de cialis genricos we choice cialis pfizer india cialis 10mg prix pharmaci cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse cialis uk cipla cialis online best generic drugs cialis acquistare cialis internet cialis 5mg prix
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:40

Seriously tons of great tips.
where to buy cialis in ontario cialis baratos compran uk wow cialis 20 estudios de cialis genricos cialis e hiv buy cialis cialis 5mg prix deutschland cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis generique
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30