تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - #حامی صنعت:#اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز,#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:شنبه 30 فروردین 1393-10:36

#حامی صنعت:#اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز,#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار


تغییر کاربری

ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﻣﺼﻮب واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً

ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ، روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮک و

ﻧﺤﻮهﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب1384، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.

- ﻣﺤﺪودهﺷﻬﺮ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪیﻣﻮﺟﻮدﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ آن ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻮب

و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺷﻬﺮ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

- ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮک : ﻣﺤﺪودهﺷﻬﺮﮐﻬﺎ اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ... در ﻃﺮﺣﻬﺎیﻣﺼﻮبآن ﺗﻌﯿﯿﻦ و

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺪوده ای ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد روﺳﺘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ آن در

دوره اﺟﺮایﻃﺮح ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن، ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اراﺿﯽ، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار «زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﮐﺜرﯾﺖ آراء دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺧﺼﻮص وﻗﻮع ﻣﻠﮏ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی واﺟﺪ ﻃﺮح ﻫﺎدی، از ﻣﺮاﺟﻊ

ذﯾﺮﺑﻂ آن ﻫﻤﭽﻮنﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزی و ... اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 

ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی:

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

«وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ و واﺟﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

.- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارﮐﯽ ﭼﻮن «ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﯾﺎ

ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﻧﻘﺸﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮایﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی» ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ.

- ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک، اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺖ اراﺿﯽ.

- ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮهﯾﮏ ﻣﺎدهﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ.

- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎز (ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی)

ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس 80% ﻗﯿﻤﺖ روز اراﺿﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارزش زﻣﯿﻦ ﭘﺲ

از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

- ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺪاث داﻣﺪارﯾﻬﺎ، ﻣﺮﻏﺪارﯾﻬﺎ، ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای،

واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، در ﺻﻮرتﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارضﻣﻌﺎف ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

- ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺎز ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﻮر اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪهاز ﺳﻮیﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب  می شود

 

  


www.lajvargroup.com

                                                 88923040     

 
کلوب دات کام
نظرات() 


Can exercise increase your height?
سه شنبه 17 مرداد 1396 14:01
What's up everyone, it's my first go to see at this site, and article is truly fruitful in support of me, keep up posting these articles.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 14:14
This is a very good tip particularly to those new to
the blogosphere. Brief but very precise info… Thanks for sharing this one.
A must read post!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر